1 § Bollklubben Supports ändamål är att stödja Halmstads Bollklubb.
2 § Bollklubben Support är en opolitisk organisation som tar avstånd från våld, huliganism, rasism och all annan kränkning.
3 § Bollklubben Supports årsmöte skall äga rum senast 7 dagar innan HBKs årsmöte.
4 § Bollklubben Supports styrelse får befogenhet att arbeta för Bollklubben Supports syften från årsmöte till årsmöte.
5 § Skall stadgar ändras är det enbart årsmötet som kan göra detta. Förslag till stadgeändring/motion ska vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar innan årsmötet.
6 § Årsmötet är Bollklubben Supports högst beslutande organ.
7 § Kallelse till årsmöte skall vara ute till medlemmarna senast 31 dagar innan årsmötet. Med kallelse räknas att det ligger uppe på Bollklubben Supports hemsida.
8 § Medlemskap erhålles mot erläggande av årsmötet bestämd avgift. Medlemsåret löper ett år framåt från den dagen medlemsavgift är erlagd. Styrelsen har rätt att granska alla inbetalningar av medlemsavgifter. Endast medlemmar som har erlagt medlemsavgift har rösträtt på årsmötet.
9 § Extra årsmöte kan utlysas om styrelsen känner att det är en fråga som måste behandlas av årsmötet. Extra årsmöte kan också utlysas om minst 15 medlemmar inkommer med skrivelse till styrelsen om att de vill ha ett extra årsmöte. På det extra årsmötet är det endast den fråga som utlyste det extra årsmötet som får behandlas.
10 § Medlem som genom vars handling skadar Halmstads Bollklubb och/eller Bollklubben Support kan uteslutas. Medlemmen äger dock rätt att uttala sig inför styrelsen om det inträffade.
11 § Valberedning utses av årsmötet. Valberedningen skall bestå av minst en person som ej är sittande eller nominerad till styrelsen.
12 § På årsmötet skall det väljas en ordförande och en kassör. Utöver det skall det väljas minst en ledamot, max sju utöver ordförande och kassör. Ojämnt antal i styrelsen eftersträvas.
13 § Upplösning kan endast ske på beslut av årsmötet. Finns det 3 personer som vill och kan driva Bollklubben Support vidare kan ej Bollklubben Support upplösas. Det måste vara ett 2/3-majoritetsbeslut för att upplösning ska kunna verkställas.
14 § Vid eventuell upplösning av Bollklubben Support tillfaller Bollklubben Supports tillgångar Halmstads Bollklubb.
15 § Föreningens firmatecknare är ordföranden allena.
16 § För föreningen äger ordföranden och kassören rätten att teckna konto, var för sig.
17 § Bollklubben Supports räkenskaper skall granskas av en utomstående revisor som väljs av årsmötet.